Privacy Policy

Με την Apply2day τα προσωπικά δεδομένα σας είναι ασφαλή!

Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου και να ενημερωθείτε για τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία με τον διακριτικό τίτλο Apply2day («Μαστρογιαννίδης Δημήτριος Τάσου» – Ατομική Επιχείρηση), με έδρα στη Δροσιά Αττικής, οδός Μαραθωνομάχων 28, Τ.Κ. 14572 τηλ. 6977 365010, ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας [email protected] (εφεξής: «η  «Εταιρεία μας» ή «Εμείς»), λειτουργώντας ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας, δύναται να συλλέγει, αποθηκεύει, χρησιμοποιεί και εν γένει επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα σας.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου περιγράφει τον τρόπο προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας από την Εταιρεία μας και σας ενημερώνει για τα δικαιώματά σας ως Υποκείμενα των Προσωπικών Δεδομένων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Για τυχόν απορίες σας σχετικά με την παρούσα Πολιτική Απορρήτου, αλλά και κάθε ζήτημα σχετικό με την επεξεργασία των Δεδομένων σας και την άσκηση των δικαιωμάτων σας, μπορείτε να απευθύνεστε εγγράφως στην Εταιρεία μας στη διεύθυνση Μαραθωνομάχων 28 Δροσιά, Τ.Κ. 14572 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου[email protected] 

1. Τι είναι η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων;

Ως «προσωπικά δεδομένα» εννοούμε τις πληροφορίες φυσικών προσώπων, όπως ονοματεπώνυμο, φύλο, ηλικία, ταχυδρομική διεύθυνση, ηλεκτρονική διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας, μόρφωση, επαγγελματική προϋπηρεσία – εμπειρία  κ.ά., οι οποίες προσδιορίζουν ή μπορούν να προσδιορίσουν  την ταυτότητα σας και περιλαμβάνονται στο βιογραφικό σημείωμα που μας κοινοποιείτε.

Όταν γίνεται λόγος για «επεξεργασία» των προσωπικών δεδομένων σας εννοούμε: τη συλλογή, καταχώριση, οργάνωση και διάρθρωσή τους σε αρχείο (ηλεκτρονικό ή έντυπο), την αποθήκευση, προσαρμογή, μεταβολή ή/και «επικαιροποίησή» τους, την χρήση τους, τη γνωστοποίηση – διαβίβασή τους σε τρίτους, τον περιορισμό ή τη διαγραφή/καταστροφή τους.

2. Γιατί χρειαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα σας;

Δεδομένης της φύσης των υπηρεσιών που προσφέρει η Εταιρεία μας, η γνωστοποίηση ορισμένων προσωπικών δεδομένων σας είναι απαραίτητη, προκειμένου να σας παρέχουμε τις υπηρεσίες μας σχετικά με την εύρεση θέσης εργασίας ή άλλου είδους επαγγελματικής απασχόλησης στην ελληνική επικράτεια. Προτείνουμε να μας γνωστοποιείτε μόνο εκείνα τα προσωπικά δεδομένα που κρίνετε απαραίτητα για την ικανοποίηση της ανάγκης εξεύρεσης εργασίας ή εν γένει επαγγελματικής απασχόλησης και να αποφεύγετε την γνωστοποίηση προσωπικών δεδομένων που δεν συνδέονται με τους σκοπούς της Εταιρείας μας, όπως αυτοί περιγράφονται στους Όρους & Προϋποθέσεις Χρήσης της ιστοσελίδας μας και κατωτέρω στο άρθρο 3 της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου. 

3. Για ποιους σκοπούς συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας;

Συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά δεδομένα που εσείς μας γνωστοποιείτε, τα οποία είναι κατάλληλα, επαρκή και πρόσφορα για τον σκοπό που προορίζονται. Ειδικότερα:

Α) Για να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες σας σχετικά με την προώθηση των βιογραφικών σημειωμάτων σας προς εταιρείες / επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες για την εξεύρεση θέσης εργασίας ή άλλου τύπου επαγγελματικής απασχόλησής σας στην Ελλάδα, σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τα προσόντα σας.

Β) Για να ανταποκριθούμε στα ερωτήματα και τις απορίες σας και να σας δώσουμε τις πληροφορίες που επιθυμείτε.

Γ) Για να σας αποστέλλουμε ενημερωτικά σημειώματα (newsletters) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω sms –μηνυμάτων στο κινητό σας τηλέφωνο, εφόσον μας παρέχετε τη συγκατάθεσή σας ειδικά για τον άνω σκοπό.

Δ) Για να συμμορφωνόμαστε με τις υποχρεώσεις που μας επιβάλλονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ε) Για να βελτιώσουμε και προσαρμόσουμε τον τρόπο περιήγησής σας στην ιστοσελίδα μας και την παροχή των υπηρεσιών μας στις δικές επιλογές σας– Χρήση Cookies.

4. Μοιραζόμαστε τα δεδομένα σας με τρίτους; Πότε και με ποιες εγγυήσεις ασφάλειας;

Α) Πρόσβαση στα δεδομένα σας έχουν καταρχήν μόνο συγκεκριμένοι υπάλληλοι – συνεργάτες της Εταιρείας μας (ως Υπευθύνου Επεξεργασίας) δεσμευόμενοι με ρήτρες τήρησης εμπιστευτικότητας και προστασίας των προσωπικών δεδομένων σας.

Β) Για την εκπλήρωση των σκοπών που αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική (Άρθρο 3), καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης της ιστοσελίδας μας, θα  χρειαστεί να γνωστοποιήσουμε τα προσωπικά δεδομένα σας σε εταιρείες / επιχειρήσεις ή/και ιδιώτες που έχουν εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εξεύρεση υπαλλήλων ή/και συνεργατών εν γένει. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για την υλοποίηση των υπηρεσιών μας προ εσάς. Η άνω γνωστοποίηση θα γίνεται στο πλαίσιο του δικαιολογημένου ενδιαφέροντός σας για την εξεύρεση θέσης εργασίας ή άλλου τύπου επαγγελματικής απασχόλησης (π.χ. ως εξωτερικού συνεργάτη) στην ελληνική επικράτεια. Σε κάθε περίπτωση, με την αποστολή του βιογραφικού σας σημειώματος στην Apply2day για τον άνω σκοπό, η τελευταία ευλόγως θεωρεί ότι παρέχεται σε αυτή τη συγκατάθεσή σας για την περαιτέρω γνωστοποίηση αυτού σε τρίτους για τους άνω αναφερόμενους σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση, η Apply2day δηλώνει ότι η γνωστοποίηση των βιογραφικών σημειωμάτων σας προς υποψήφιους εργοδότες θα γίνεται πάντα στο πλαίσιο έγγραφης σχετικής συμφωνίας μαζί τους, βάσει της οποίας θα καθορίζονται οι όροι της από μέρους τους επεξεργασίας των προσωπικών δεδομένων σας (είτε ως «κυρίων επεξεργασίας», είτε ως «εκτελούντων την επεξεργασία»).

Γ) Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ενδεχομένως χρειαστεί να χορηγηθεί και σε παρόχους υπηρεσιών που επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα για λογαριασμό της Εταιρείας μας, με τους οποίους συνάπτουμε συμφωνίες που τους υποχρεώνουν να παρέχουν επαρκείς εγγυήσεις και να εφαρμόζουν κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων.

Δ) Πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα σας ενδεχομένως ζητηθεί να χορηγηθεί και σε άλλους τρίτους φορείς, στον βαθμό που απαιτείται για: (i) συμμόρφωση με κρατικό αίτημα, δικαστική απόφαση, νομοθετική διάταξη (ii) αποτροπή παράνομων χρήσεων των Δικτυακών Τόπων (iii) προστασία της Apply2day από αξιώσεις τρίτων, και (iv) συμβολή στην αποτροπή ή έρευνα περιπτώσεων απάτης ή/και άλλων παράνομων πράξεων.

Ε) Σε λοιπούς τρίτους, όταν εσείς οι ίδιοι έχετε χορηγήσει ρητά τη συγκατάθεσή σας.

Σε κάθε περίπτωση που η διαβίβαση των δεδομένων σας είναι αναγκαία για τους παραπάνω λόγους, σας ενημερώνουμε ότι η Apply2day:

 1. Θα δίνει στους τρίτους μόνο τις πληροφορίες που χρειάζονται για την παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών τους.

 2. Οι άνω τρίτοι θα δύνανται να χρησιμοποιήσουν τα δεδομένα σας μόνο για τους συγκεκριμένους σκοπούς που καθορίζουμε στη σύμβασή μας μαζί τους.

 3. Θα συνεργαζόμαστε στενά μαζί τους για να διασφαλίσουμε ότι το απόρρητό σας είναι σεβαστό και προστατεύεται ανά πάσα στιγμή.

Οι Εκτελούντες την επεξεργασία για λογαριασμό μας έχουν συμφωνήσει και δεσμευτεί συμβατικά με την Εταιρεία:

 • να τηρούν εχεμύθεια,

 • να μη στέλνουν σε τρίτους Δεδομένα σας χωρίς την άδειά μας,

 • να λαμβάνουν επαρκή και κατάλληλα μέτρα ασφάλειας,

 • να συμμορφώνονται με το νομικό πλαίσιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδίως τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών  Δεδομένων  979/2016/ΕΕ (άλλως GDPR).

5.  Αρχές Προστασίας Δεδομένων

Η Apply2day εφαρμόζει όλα τα κατάλληλα τεχνικά, φυσικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζει την ενσωμάτωση των αρχών προστασίας δεδομένων στην επεξεργασία όλων των Προσωπικών Δεδομένων σας και την πλήρη ένταξη των απαραίτητων μέτρων προστασίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της ισχύουσας νομοθεσίας και να προστατεύονται τα δικαιώματά σας.

Ειδικότερα, η Apply2day υιοθετεί εξ ορισμού και συνειδητά τις αρχές προστασίας δεδομένων του Γενικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού, ενώ διασφαλίζει ότι τα δεδομένα σας:

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία με θεμιτό, νόμιμο και διαφανή τρόπο,

 • Συλλέγονται για έναν ή περισσότερους καθορισμένους, ρητούς και νόμιμους σκοπούς και δεν υποβάλλονται σε περαιτέρω επεξεργασία με τρόπο ασύμβατο  με τους εν λόγω σκοπούς,

 • Είναι ακριβή και, όπου είναι απαραίτητο, «επικαιροποιούνται», ενώ τα προσωπικά δεδομένα που είναι ανακριβή ή απαρχαιωμένα διαγράφονται ή διορθώνονται χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση,

 • Διατηρούνται σε μορφή που επιτρέπει την ταυτοποίηση των υποκειμένων δεδομένων μόνο για το χρονικό διάστημα που είναι απαραίτητο για τους σκοπούς της  επεξεργασίας,

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά τρόπο που εγγυάται τα δικαιώματά σας ως υποκειμένων των προσωπικών δεδομένων,

 • Υποβάλλονται σε επεξεργασία κατά  τρόπο που εγγυάται την ενδεδειγμένη ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων σας, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας από μη εξουσιοδοτημένη ή παράνομη επεξεργασία και από τυχαία απώλεια, καταστροφή ή ζημία, με την εφαρμογή κατάλληλων τεχνικών ή οργανωτικών μέτρων ασφαλείας.

6.Ποια είναι τα δικαιώματά σας ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργαζόμαστε;

Η Apply2day σέβεται πλήρως τα δικαιώματα σας ως υποκείμενα των δεδομένων που επεξεργάζεται και εφαρμόζει εύλογα μέτρα συμμόρφωσης. Σε αυτά περιλαμβάνονται τα δικαιώματά σας:

 • Να ενημερώνεστε για την επιδιωκόμενη δραστηριότητα επεξεργασίας,

 • Να έχετε πρόσβαση  στα δεδομένα που τηρούμε,

 • Να απαιτείστε διόρθωση, διαγραφή, περιορισμό  της επεξεργασίας,

 • Να κάνετε χρήση  της φορητότητας των δεδομένων σας,

 • Να μην υπόκεισθε σε απόφαση βασισμένη αποκλειστικά σε αυτοματοποιημένη επεξεργασία, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα που σας αφορούν ή σας επηρεάζουν σημαντικά,

 • Να εναντιώνεστε  στην επεξεργασία.

Δικαίωμα πρόσβασης στα προσωπικά σας δεδομένα.

Αυτό σημαίνει ότι έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από εμάς κατόπιν αιτήματός σας,  εάν επεξεργαζόμαστε δεδομένα σας. Μπορείτε να ζητήσετε να ενημερωθείτε για τον σκοπό της επεξεργασίας, το είδος των δεδομένων σας που τηρούμε, αν και σε ποιους τα γνωστοποιούμε, πόσο διάστημα τα αποθηκεύουμε, αν γίνεται αυτοματοποιημένη λήψη αποφάσεων, αλλά και για τα λοιπά δικαιώματα σας, όπως διόρθωσης, διαγραφής δεδομένων, περιορισμού της επεξεργασίας και υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Δικαίωμα διόρθωσης ανακριβών δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Αν διαπιστώσετε ότι υφίσταται λάθος στα Δεδομένα σας μπορείτε να μας υποβάλλετε αίτηση για να τα διορθώσουμε (π.χ. διόρθωση ονόματος ή ενημέρωση αλλαγής διεύθυνσης κ.λ.π.).

Δικαίωμα διαγραφής/δικαίωμα στη λήθη.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να διαγράψουμε τα δεδομένα σας αν δεν είναι απαραίτητα πλέον για τους ως άνω αναφερόμενους σκοπούς επεξεργασίας ή επιθυμείτε να ανακαλέσετε την συναίνεση σας στις περίπτωση που αυτή είναι η μόνη νόμιμη βάση.

Δικαίωμα φορητότητας των δεδομένων σας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να λάβετε σε αναγνώσιμη μορφή τα Δεδομένα που έχετε παράσχει ή να μας ζητήσετε να τα διαβιβάσουμε σε άλλο υπεύθυνο επεξεργασίας.

Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας.

Μπορείτε να μας ζητήσετε να περιορίσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας για όσο χρόνο εκκρεμεί η εξέταση των αντιρρήσεων σας ως προς την επεξεργασία.

Δικαίωμα εναντίωσης και ανάκλησης συγκατάθεσης στην επεξεργασία των Δεδομένων σας.

Μπορείτε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας και εμείς θα σταματήσουμε την επεξεργασία των Δεδομένων σας, αν δεν υφίστανται άλλοι επιτακτικοί και νόμιμοι λόγοι που υπερισχύουν έναντι του δικαιώματος σας. Εάν έχετε δηλώσει τη συγκατάθεσή σας για τη συλλογή, επεξεργασία και χρήση των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα, μπορείτε να ανακαλέσετε την συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή με μελλοντική ισχύ.

 Δικαίωμα να μη λαμβάνετε Επικοινωνίες Άμεσου Marketing.

Μπορείτε  να επιλέξετε να μη λαμβάνετε επικοινωνίες Άμεσου Marketing της Εταιρείας μας.

Σε περίπτωση που η επεξεργασία των δεδομένων σας βασίζεται σε νόμιμο συμφέρον μας.

Σε περιπτώσεις όπου επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα με βάση το νόμιμο συμφέρον μας, μπορείτε να μας ζητήσετε να σταματήσουμε για λόγους που σχετίζονται με την προσωπική σας κατάσταση. Πρέπει τότε να το πράξουμε αν δεν υφίσταται νόμιμος επιτακτικός λόγο να συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα.

7. Πώς μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματα σας;

Για να ασκήσετε τα δικαιώματα σας μπορείτε να υποβάλλεται σχετικό αίτημα, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση της Εταιρείας: Μαραθωνομάχων 28 Δροσιά Αττικής, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνσή της [email protected] με τίτλο «Άσκηση Δικαιώματος» και εμείς θα φροντίσουμε να το εξετάσουμε και να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

Κατ’ εξαίρεση, αν επιθυμείτε την ανάκληση της συγκατάθεσης σας για αποστολή ενημερωτικού δελτίου (newsletter) μπορείτε να την πραγματοποιείται με την επιλογή του συνδέσμου «Διαγραφή από τη λίστα αποστολής newsletter – κάντε κλικ εδώ» που βρίσκεται στο κάτω μέρος κάθε newsletter.

Για να προστατεύσουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών σας, θα σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας προτού προχωρήσετε σε οποιοδήποτε αίτημα υποβάλετε με βάση την παρούσα Πολιτική Απορρήτου. Εάν έχετε εξουσιοδοτήσει ένα τρίτο μέρος να υποβάλει αίτημα εκ μέρους σας, θα του ζητήσουμε να αποδείξει ότι έχει την άδειά σας να ενεργήσει για αυτό το σκοπό.

8. Πότε απαντάμε στα Αιτήματα σας αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων;

Απαντάμε στα Αιτήματά σας χωρίς καθυστέρηση, και σε κάθε περίπτωση εντός 5 εργασίμων ημερών από τότε που θα λάβουμε το αίτημα σας. Αν, όμως, το Αίτημα σας είναι πολύπλοκο ή υπάρχει μεγάλος αριθμός αιτημάτων θα σας ενημερώσουμε εντός της άνω προθεσμίας  αν χρειαστεί να λάβουμε περαιτέρω παράταση χρόνου εντός του οποίου θα σας απαντήσουμε.

Αν τα Αιτήματα σας είναι προδήλως αβάσιμα ή υπερβολικά ιδίως λόγω του επαναλαμβανόμενου χαρακτήρα τους, η Εταιρεία μπορεί να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας ή να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο Αίτημα.

9. Ποιο είναι το εφαρμοστέο δίκαιο κατά την επεξεργασία των Δεδομένων σας από εμάς;

Εφαρμοστέο Δίκαιο είναι το Ελληνικό Δίκαιο, όπως διαμορφώνεται σύμφωνα με το Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679/ΕΕ, και εν γένει το ισχύον εθνικό και ευρωπαϊκό νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο για την προστασία προσωπικών δεδομένων.

Αρμόδια δικαστήρια για τυχόν αναφυόμενες διαφορές σχετιζόμενες με τα Δεδομένα σας είναι τα Δικαστήρια Αθηνών.

10. Πού μπορείτε να προσφύγετε αν παραβιάσουμε το ισχύον δίκαιο για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων σας;

Έχετε δικαίωμα να υποβάλλετε καταγγελία στην Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (ταχυδρομική δ/νση Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 115 23, Αθήνα, τηλ. 210. 6475600, δ/νση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) [email protected]), αν θεωρείτε ότι η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σας παραβιάζει τον ισχύον εθνικό και κανονιστικό πλαίσιο δίκαιο για την προστασία των προσωπικών δεδομένων.

11. Πώς θα ενημερωθείτε για τυχόν τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής;

Ενημερώνουμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου όποτε αυτό είναι αναγκαίο. Εάν υπάρχουν σημαντικές αλλαγές στην Πολιτική Απορρήτου ή στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα Προσωπικά Δεδομένα σας, θα δημοσιεύουμε στην ιστοσελίδα μας την επικαιροποίηση της παρούσας, προτού οι αλλαγές τεθούν σε ισχύ και θα σας ειδοποιούμε με κάθε πρόσφορο τρόπο.

Σας ενθαρρύνουμε να διαβάζετε, ανά τακτά διαστήματα, την παρούσα Πολιτική για να γνωρίζετε πώς προστατεύονται τα Δεδομένα σας.

12. Ερωτήσεις και Σχόλια;

Ελπίζουμε ότι η παρούσα Πολιτική Απορρήτου βοήθησε να κατανοήσετε τον τρόπο με τον οποίο χειριζόμαστε τα Προσωπικά σας Δεδομένα και τα δικαιώματά σας  να ελέγχετε τον χειρισμό από την Εταιρεία μας.

Αν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις που δεν έχουν καλυφθεί, ή σχόλια και προβληματισμούς που μπορεί να έχετε σχετικά με την Πολιτική Απορρήτου μας παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας, είτε στην ταχυδρομική διεύθυνση Μαραθωνομάχων 28 Δροσιά,, είτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected].

_________________________________________________________________________________________________________

Apply2day makes sure your personal data remain safe!

Dedicate some time to read this Privacy Policy and get information about the way Apply2day (“Mastrogiannidis Dimitrios Tasou – Sole Proprietorship”), located in Drosia of Attica, 28 Marathonomachon, P.O. 14572, tel. 0030 6977 365010, webmail: [email protected] (hereafter: the Company” or “Us”), acting as a Controller of your data, may collect, store, use and generally process your personal data.

This Privacy Policy describes the way of protection of your personal data by our Company and informs you about your rights in your capacity as subjects of these personal data, according to the current legislation.

For possible queries regarding this Privacy Policy, as well as for any matter related to the process of your data and the exercise of your rights, you may contact us in written: Postal address 28 Marathonomachon, Drosia, P.O. 14572/ electronic address  [email protected].

 1. What does process of personal data mean?

As “personal data” we mean any information regarding individuals, such as name, sex, age, postal address, electronic address, telephone number, education, professional experience e.t.c., that specify or can potentially specify your identity and are included in the curriculum vitae you send to us.

When we speak about “process” of your personal data we mean: the collection, archiving, organization in a file (either electronic or paper), storage, adjustment, amendment or/und update, use, disclosure – transmission to third parties, limitation or destruction. 

2. Why do we need your personal data?

Taking into consideration the nature of the services provided by our Company, the disclosure of some of your personal data is absolutely necessary, in order for us to offer our services regarding the finding of a job position or any other type of professional engagement in the Greek territory. 

We suggest that you disclose only the personal data that you believe are necessary for the satisfaction of your request for a job position or any other professional engagement and you avoid the disclosure of information that are not connected anyhow with the scopes of our Company, as these are described in the Terms & Conditions of Use of our website and mentioned also hereunder in Article 3 of this Privacy Policy.

3. For which scopes we collect and process your personal data?

We collect and process only the personal data you disclose to us, that are appropriate, sufficient and suitable for our scopes. More specifically: 

Α) In order for us to meet your expectations regarding the promotion of your CVs to organizations, enterprises or/and individuals in the context of suggesting you a job position or other type of professional engagement in Greece, in accordance with your preferences and qualifications.

Β) To respond to your requests and queries and give you information you need.

C) To send you newsletters via electronic mail or sms to your mobile phone, given that you provide us with your relevant consent.  

D) To comply with our obligations according to current legislation.

Ε) To improve the way you use our website, as well as and adjust the provision of our services to your needs – Use of Cookies.

4. Do we share your personal data with third parties? When and under what guarantees?

Α) In the first place, access to your data have only certain employees – associates of our Company (as a Data Controller), that abide with confidentiality and personal data protection terms. 

Β) For the accomplishment of the scopes mentioned in this Policy (Art. 3), as well as in the Terms & Conditions of Use of our website, we need to disclose your personal data to organizations / enterprises or/and individuals that have expressed their interest for finding employees or associates in general. This is absolutely necessary for the provision of our services to you. The aforesaid disclosure shall take place in the context of your legitimate interest for finding a job position or other professional engagement (e.g. as an external associate) in the Greek territory.

In any case, by sending your CV to Allpy2day for the aforementioned scope, the latter reasonably considers that you also provide your consent for any further disclosure of your CV to third parties for the above scope. Apply2day states that any disclosure of your CV to potential employers will always take place in the context of a relevant  written agreement between them, by virtue of which the terms of the process of your personal data on their end (either as “controllers”, or as “processors”) shall be determined. 

C) Access to your personal data may also be granted to Service Providers that process personal data on behalf of our Company, with whom we conclude agreements that oblige them to offer sufficient guarantees and apply appropriate technical and organizational measures for the protection of your personal data.

D) Access to your personal data may also be required to be granted to other third parties, to the extend this is so required for: i) complying with a state request, judicial decision, legal provision, ii) prevention of an illegal use of websites, iii) Apply2day’s protection of third parties’ claims, and (iv) contribution to the prevention or investigation of frauds of other illegal actions.

Ε) To other third parties when you have provided firmly your relevant consent.

In any case of disclosure of your data which deems necessary for any of the aforementioned reasons, we inform you that Apply2day:

 1. Shall provide to the third parties only the volume of data that are necessary for the provision of their services.

 2. The above third parties shall be entitled to use your data only for certain scopes mentioned in the written agreement we conclude with them.

 3. We shall cooperate with them closely to safeguard that you privacy shall be respected and protected at any time.

The Processors, who perform the process of your data on our behalf have agreed and committed to:

 • Keep confidentiality

 • Not to forward your data to other third parties without our permission,

 • To take sufficient and appropriate security measures

 • To comply with the legal framework regarding the protection of personal data and General Data Protection Regulation 979/2016/ΕΕ (GDPR).

5.  Principles of Data Protection

Apply2day uses all appropriate technical, physical and organizational measures, in order to safeguard the embodiment of the data protection principles and the implementation of the necessary protection measures while processing your personal data, so that it corresponds to the requirements of current legislation and protects your rights. 

More specifically, Apply2day fully adopts the data protection principles of GDPR, while also safeguards that your data:

 • Are processed in a legitimate and transparent way,

 • Are collected for one or more defined, firm and legitimate purposes and are not submitted to further process in a way that does not comply with the above scopes,

 • Are accurate and legally updated when necessary, whereas the inaccurate or outdated data are deleted or corrected without any unjustified delay,

 • Are maintained in a form that allows the identification of the subjects only for the time necessary,

 • Are processed in a way that safeguards your rights as subjects of these data,

 • Are processed in a way that guaranties the proper safety of your personal data, including also the protection of any unauthorized or illegal process and random loss, destruction, or damage, with the application of all appropriate technical or organizational measures.

 1. What are your rights as subjects of personal data?

 • Apply2day fully respects your rights as subjects of the data that processes and takes reasonable measures to comply with your rights. Your rights include:

 • The right to be informed for the process activity

 • The right to have access to the data we keep

 • The right to demand the correction, deletion, limitation of the process

 • The right of portability of your data

 • The right not to submit to any decision based solely on automated process, that produces legal results that concern you and influence you in a significant way,

 • The right to object to the process

6.Right to access your personal data

This means that you have the right to be informed -following your relevant request- if we process your personal data. You may ask to be informed about the purpose of the process, the type of the data we process, if and to whom we disclose your data, how long do we store them, if there is an automated decision making, as well about any other right, such as the right for correction, deletion of data, limitation of process and submission of a complaint to the Data Protection Authority.

Right to correct inaccurate personal data

If you notice any error in your data you may ask for their correction (e.g. correction of name or update of address e.t.c.).

Right to erase / Right to oblivion

You may ask us to erase your data if they are no longer necessary for the aforementioned process purposes or if you wish to withdraw your consent in case this (namely the consent) is the sole processing legal base.  

Portability right of your data

You have the right to receive the data you have provided to us in a readable form or to ask us to transmit them to another Controller. 

Right for process limitation

You may ask us to limit the process of your data during the time that we examine your objections for the process.  

Right to object and withdraw your consent for the process of your data

You may oppose to the process of your data and we shall abstain from their further process, if there are no mandatory and legitimate reasons that dictate continuing   processing your data. If you have granted your consent for the collection, process and use of your personal data, you may withdraw your consent at any time for any future use. 

Right not to receive any Direct Marketing communications

You may choose not to receive Direct Marketing communications by our company.

In case the process of your data is based on a legitimate interest:

In case we process your data based on a legitimate interest, you may ask to stop process for reasons related to your personal situation. In this case we must abstain from further process if there is no mandatory reason to keep processing your personal data.  

7. How can you exercise your rights?

You may exercise your rights by submitting a relevant request either to our postal address: 28 Marathonomachon, Drosia Attica, or to our electronic address: [email protected] with item: “Exercise of Rights” and we shall review and answer to your request as soon as possible.  

Exceptionally if you wish to withdraw your consent for receiving newsletters, you may do so by clicking the option “Deletion from the list of newsletters – Click here” that you will find at the bottom of the newsletter.

To protect the confidentiality of your information, we will ask you to verify your identity before you proceed to any request by virtue of the Privacy Policy.

If you have authorized a third party to submit a request on your behalf, we will ask him/her to prove that he/she has your permission to act for this purpose and on your behalf.

8. When will you receive an answer to your requests?

We answer you requests without any delay and in any case within 5 working days from the day we receive them. However, in case your request is complicated or we deal with a big volume of requests, we will update you within the aforementioned deadline if we need to extend the timeline of our answer.

If your requests are obviously unfounded or excess especially because of their recurring character, our Company may impose a reasonable fee, taking into consideration the administrational expenses for the provision of update or for the execution of the requested actions, or may deny to further process your request.

9. What is the applicable law for the process of your data?

Applicable law is the Greek Law, as formed by the GDPR 2016/679/ΕU and the current national and European legal framework for the protection of personal data.

Competent courts for any disputes related to the process of your data are the Courts of Athens.  

10. Where to refer in case we violate the Data Protection legislation?

You have the right to submit a complain to the Data Protection Authority (postal address: 1-3 Kifisias Avenue, P.O. 11523, tel. 0030 210 6475600, electronic address: [email protected]), if you think that our process of your personal data is violating the current legislative framework for Personal Data Protection.

11. How will you be updated for any amendments of the current policy?

We update this Privacy Policy whenever necessary. If there are significant changes in this Privacy Policy or in the way we use your personal data, we will post the relevant amendments to our website, before these become forceful. 

We encourage you to read frequently this Privacy Policy, so that you are aware of the way your personal data remain protected.

12. Queries and comments?

We hope that this Privacy Policy helped you understand the way we handle your personal data and your rights to check the proper management of your data by our Company.

If you have any queries that have not been answered or comments and concerns regarding this Privacy Policy, please contact us either to our postal address: 28 Marathonomachon, Drosia, or to our email [email protected].